Warunki 2017-05-09T12:21:47+00:00

Warunki uczestnictwa w spływie kajakowym

W spływach kajakowych organizowanych przez firmę PRZYSTAŃ UKTA – WIECZOREK mogą brać udział wszystkie osoby ceniące aktywny wypoczynek, lubiące kontakt z przyrodą i chcące spróbować swoich sił w kajaku, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz podporządkowanie się jego decyzjom.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnik podczas pokonywania trasy spływu obowiązany jest do zachowania ustalonego porządku spływu oraz wykonywania poleceń przewodnika spływu związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na wodzie i lądzie, przepisów prawa wodnego i ochrony przyrody.
 4. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
 6. Uczestnicy powinni udzielać sobie pomocy w codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoszenie kajaków przez przeszkody, wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczenie sprzętu, itp.).
 7. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 8. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających.
 9. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 10. Uczestnik spływu może kąpać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych za zgodą przewodnika spływu.
 11. Uczestnicy spływu zobowiązani są o dbanie za sprzęt wypożyczony od wypożyczalni.
 12. Uczestnictwo w spływie kajakowym odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
 13. Uczestnik spływu powinien przyjąć do wiadomości, że organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

Uczestnikom spływu w każdym przypadku zabrania się:

 • odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu (zamiana kajaków i sprzętu podczas trwania spływu od innej firmy)

 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych

 • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem

 • przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego

 • pływania w miejscach niedozwolonych

 • siadania na burcie, dziobie lub rufie

 • przebywania w kajaku nie znajdującym się na wodzie

 • wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów

Przedmiotem niniejszych Warunków Uczestnictwa jest określenie zasad uczestnictwa w Imprezach kajakowych, tj. w spływach kajakowych oraz imprezach temu towarzyszących.