Warunki uczestnictwa w spływie kajakowym

W spływach kajakowych organizowanych przez firmę PRZYSTAŃ UKTA – WIECZOREK mogą brać udział wszystkie osoby ceniące aktywny wypoczynek, lubiące kontakt z przyrodą i chcące spróbować swoich sił w kajaku, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego.

 • 1
  Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz podporządkowanie się jego decyzjom.
 • 2
  Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez względu na umiejętność pływania.
 • 3
  Uczestnik podczas pokonywania trasy spływu obowiązany jest do zachowania ustalonego porządku spływu oraz wykonywania poleceń przewodnika spływu związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na wodzie i lądzie, przepisów prawa wodnego i ochrony przyrody.
 • 4
  Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 • 5
  Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
 • 6
  Uczestnicy powinni udzielać sobie pomocy w codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoszenie kajaków przez przeszkody, wnoszenie i wynoszenie sprzętu na brzeg, zabezpieczenie sprzętu, itp.).
 • 7
  Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 • 8
  W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających.
 • 9
  Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 • 10
  Uczestnik spływu może kąpać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych za zgodą przewodnika spływu.
 • 11
  Uczestnicy spływu zobowiązani są o dbanie za sprzęt wypożyczony od wypożyczalni.
 • 12
  Uczestnictwo w spływie kajakowym odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
 • 13
  Uczestnik spływu powinien przyjąć do wiadomości, że organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

Uczestnikom spływu w każdym przypadku zabrania się:

 • odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu (zamiana kajaków i sprzętu podczas trwania spływu od innej firmy)

 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych

 • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego

 • pływania w miejscach niedozwolonych
 • siadania na burcie, dziobie lub rufie
 • przebywania w kajaku nie znajdującym się na wodzie

 • wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów

Przedmiotem niniejszych Warunków Uczestnictwa jest określenie zasad uczestnictwa w Imprezach kajakowych, tj. w spływach kajakowych oraz imprezach temu towarzyszących.