Regulamin Sprzedaży i Spływów Kajakowych
PRZYSTAŃ UKTA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji kajaków i korzystania z usług Wypożyczalni Przystań Ukta. Dokonanie rezerwacji lub wypożyczenie kajaku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej https://przystanukta.pl/poradnik-kajakarza/regulamin/.
 2. Ceny prezentowane na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Aktualna oferta cenowa znajduje się na stronie www.przystanukta.pl.
 3. Przystań Ukta Wypożyczalnia Kajaków – jest prowadzona przez firmę:
  Mechanika Pojazdowa Daniel Ciskowski, Brejdyny 40, 11-710 Piecki, NIP: 742 205 97 17 i jest pełnoprawnym właścicielem całego sprzętu do spływu kajakowego.
 4. Sprzęt pływający tak jak pozostały sprzęt turystyczny wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.).Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Każdy uczestnik spływu wypożyczający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za jego użytkowanie. Zobowiązany jest do naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód bądź pokrycia kosztów ich naprawy, jeżeli szkody powstały w skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu (ciągnięcie, rzucanie, obijanie, zderzenia i temu podobne).
 6. Wypożyczalnia zapewnia:
  – sprzęt na spływy kajakowe: kajaki, wiosła, kamizelki ratunkowe,
  – transport wypożyczonego sprzętu oraz uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu
 7. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie umiejące pływać. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, będących prawnymi opiekunami.
 8. Każdy uczestnik spływu bierze pełną odpowiedzialność za życie swoje i osób, które są pod jego opieką.

II. Organizacja spływu

 1. Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do noszenia kamizelki asekuracyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie na wodzie, jak i wobec innych osób czy firm.
 3. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży pływają tylko pod opieką i nadzorem opiekunów lub wychowawców.
 4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wywrotki, zatopienie sprzętu i bagażu oraz za szkody z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
 5. Zabronione są: skoki z kajaków do wody, uderzanie się kajakami, zaśmiecanie i niszczenie przyrody, przybijania kajakami do miejsc niebezpiecznych i do tego nieprzeznaczonych.
 6. Każdy uczestnik spływu powinien ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, NNW. Cena najmu kajaku nie gwarantuje takiego ubezpieczenia.
 7. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza między innymi, że dbałość o właściwy przebieg spływu, właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, omówienie trasy spływu, sprawdzenie stanu zdrowia uczestników, przestrzeganie zasady zachowania trzeźwości, egzekwowanie zakładanie kamizelek asekuracyjnych itp. spoczywa na wypożyczającym.
 8. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 9. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła, kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

III. Zasady ogólne korzystania z usług wypożyczalni – Przystań Ukta

 1. Obowiązuje zakaz spływania na progach i jazach, kajaki należy przenieść lądem.
 2. Podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu zabrania się siadania/stawania w kajaku na lądzie, siadania na burtach, dziobie, rufie, skakania z kajaka do wody, gwałtownego dobijania do lądu, przeszkód w wodzie i innych jednostek pływających, przeciągania kajaka po lądzie, oraz jego zrzucania z pomostów.
 3. Podczas spływu Wypożyczający zobowiązany jest do poszanowania środowiska przyrodniczego i zwyczajów panujących na wodzie, oraz do niezakłócania wypoczynku innym przebywającym nad wodą.
 4. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość ceny rynkowej po uwzględnieniu jego stopnia zamortyzowania.
 5. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.
 6. Wszystkie spory związane z umową będą najpierw rozwiązywane drogą polubowną.
 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywają się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i natychmiastowe wypożyczenie.
 9. Inne niż ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię i mogą być zrealizowane po określeniu i uwzględnieniu nowych realiów i warunków i odbioru sprzętu.
 10. Podczas spływu Wypożyczający zobowiązany jest do poszanowania środowiska przyrodniczego i zwyczajów panujących na wodzie, oraz do niezakłócania wypoczynku innym przebywającym nad wodą.

IV. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. W przypadku rezygnacji osoby wypożyczającej kajak ze spływu w terminie dłuższym niż 3 dni przed datą jego rozpoczęcia, wypożyczalnia kajaków Przystań Ukta dokonuje zwrotu wpłaconych w dniu rezerwacji środków pieniężnych. W przypadku rezygnacji osoby wypożyczającej kajak w terminie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania spływu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 2. Rezygnacja Organizatora z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia rezygnacji.
 3. Osoby korzystające z usług wypożyczalni mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 4. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja wypożyczalni.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.
 6. Reklamacje zgłoszone po zakończeniu spływu nie będą rozpatrywane.

V. Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin oraz jego sprostowania jest publikowany na stronie internetowej firmy PRZYSTAŃ UKTA.
 2. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2017 r.

VI. Dane firmy, adres do korespondencji:

Mechanika Pojazdowa Daniel Ciskowski
Brejdyny 40, 11-710 Piecki
E-mail: info@przystanukta.pl
Tel.: +48 783 741 438
+48 667 229 947
NIP: 742 205 97 17